מדיניות ופרטיות

תקנון שימוש באתר מתת Copyright©

מבוא

כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך; וכל האמור בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך.
גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעי באתר. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.
אתר מתת שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולשת ביחסיה עם אתר מתת.

במסגרת תקנון זה –

אתר מתת, ו/או כל יישום הקשור לאתר מתת יקרא להלן – "האתר".

"אתר מתת" – מפעילי האתר, ומי מטעמם.

"גולשת, גולשות" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בכל דרך שהיא.
יצירת קשר עם מפעילי אתר מתת

בכל בקשה או שאלה הנוגעות לשימוש באתר, תוכלי לפנות למפעילי האתר בכתובת: atar.matat1@gmail.com או דרך לשונית "צרי קשר" באתר.

מסירת פרטים אישיים

חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקשי למסור מידע אישי, לדוגמא, דרכי ההתקשרות עמך. את אינך מחויבת למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך, ובאחריותך המלאה שכל הפרטים נכונים ומותרים לדווח על פי כל חוק. הפרטים שתמסרי בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של אתר מתת.
על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולשת מגישה לאתר או לאסור עליה את השימוש באתר או חלק משירותיו. למשל, במידה ויתברר כי עשתה שימוש לא ראוי באתר, או מסרה פרטים שאינם נכונים.
למי מותר להשתמש באתר?

השירותים המוצעים באתר הם שירותי חינם ואינם כרוכים בתשלום כל עוד השימוש הוא אישי ופרטי. האתר ותכניו לא נועדו לשימוש מסחרי, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש. כל הרוצה לעשות באתר כל שימוש אחר, יפנה אל מפעילי האתר. אתר מתת, וכן מי שקיבל היתר מפורש ממנו, הם בלבד רשאים לאשר כל שימוש באתר .

כל גולשת מוזמנת להשתמש באתר, כל עוד היא מקבלת על עצמה את התנאים של תקנון זה.
אולם, אתר מתת רשאי למנוע השתתפות של גולשת כלשהי בכל האמצעים העומדים לרשות האתר מכל סיבה שהיא וללא מחויבות להסביר או לנמק.
השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים. ואולם, השימוש באתר לקטינות כפוף לאישור הוריהן או האפוטרופוס החוקי שלהן ולפיקוחם.
אם את מתחת לגיל 18, אנא בקשי מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאת משתמשת בכל אחד משירותי האתר. כשאת עושה שימוש באתר את בעצם מצהירה בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה ואישרו כי הם מפקחים על כל פעולותיך באתר ואחראים להן אישית וכי הסבירו לך את משמעותו של תקנון זה ואת תנאיו.
שמירת זכויות

מכלול האתר: כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של אתר מתת, או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתר מתת הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
למרות זאת, אתר מתת לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד אחר, בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר.

תכנים שגולש/ת מעלה: כל תוכן מכל סוג ומדיה שהיא, שגולשת העלתה ו/או תעלה לאתר, הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדיות של הגולשת שהעלתה אותו ו/או מסרה אותו לאתר מתת לצורך העלאה לאתר.
זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא, שייכות לגולשת שהעלתה את התוכן לאתר (על פי הצהרתה בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולשת יש לקבל את רשותה. שימוש בתכני גולשת, ללא אישור ממנה, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק "זכות יוצרים".
יחד עם זאת, כשאת מעלה תכנים לאתר, את נותנת בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל האתר יוכל לעשות שימוש בתכני הגולשת, כפי שמפעילי אתר מתת ימצאו לנכון. כך למשל, האתר רשאי לעשות שימוש בכל התכנים המופיעים בו לצורך: מימוש מטרות האתר, ו\או הפעלת האתר, ו\או מימוש מטרות חברתיות שנראות למפעילי האתר, ו\או עריכת מחקר מדעי שנעזר בכל המוצג באתר. האתר רשאי לעשות כל שימוש בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.
האתר לא יעשה שימוש בתכני הגולשת כפרסומת מסחרית או כחלק מפרסומת מסחרית למעט פרסומת לקידום האתר ומטרותיו.

אחריות

אינך רשאית להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.

אם נפגעת מתכנים באתר, את מוזמנת לפנות אל אתר מתת ולדווח על התוכן שלטענתך פוגע בזכויותיך. אם מפעילי האתר ישוכנעו בצדקת פנייתך הם יסירו התוכן הפוגע.

אתר מתת רשאי להסיר פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. האתר לא חייב לעדכן את הגולשת קודם להסרת התכנים ולא חייב במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים. אחריותך על התכנים שאת מעלה לאתר, תחול בין אם האתר ניצל את הזכות ובין אם לאו.

המידע המתפרסם באתר אינו באחריות של אתר מתת ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריות הגולש/ת בלבד. ככל שמתפרסם באתר מידע, אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש. האתר אינו אחראי לנכונות המידע או לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

כשאת עושה שימוש באתר, אנא עשי בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא הימנעי מפגיעה בגולשות אחרות ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כשאת מעלה תכנים לאתר את מצהירה שאת הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפרה כל דין או פוגעת בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.
במידה ותפרי זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפרי הוראה כלשהי בתקנון זה, את מייפה את כוחו של אתר מתת להסיר מעצמו כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.
הנך מתחייבת לפצות ולשפות את אתר מתת בגין כל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא שנגרמו או ייגרמו לאתר ו/או מפעיליו, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לכל פעולה או שימוש שעשית באתר. כל זאת מיד לאחר דרישה ראשונה של אתר מתת, ובנוסף לכל זכות העומדת לאתר על פי כל דין.

ערכאה שיפוטית

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ירושלים בלבד.


תגובות

סגור לתגובות.